Όροι χρήσης

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα «Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα» περιλαμβάνει προσωπικές αφηγήσεις μαρτύρων από την περίοδο της γερμανικής Κατοχής στην Ελλάδα. Κατά τη χρήση της πλατφόρμας δεσμεύεστε από την υποχρέωση σεβασμού των δικαιωμάτων προσωπικότητας των αφηγητών. Το υλικό της εκπαιδευτικής πλατφόρμας χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς, ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς σκοπούς. Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση του σε άλλα σημεία στο διαδίκτυο.

Η χρησιμοποιήση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας «Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα» είναι δυνατή μετά από σχετική εγγραφή και συναίνεση στους παρακάτω όρους χρήσης:

  1. Γενικά

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα «Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα» (στο εξής: εκπαιδευτική πλατφόρμα) παρέχεται στο διαδίκτυο από το Freie Universität Berlin (στο εξής: πάροχος), χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τον χρήστη.

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα περιλαμβάνει βιογραφικές συνεντεύξεις με μάρτυρες της γερμανικής Κατοχής στην Ελλάδα, ασκήσεις και κείμενα, καθώς και φωτογραφίες και έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν τις συνεντεύξεις και τις ασκήσεις (στο εξής γενικά: το περιεχόμενο).

  1. Σκοποί χρήσης της εκπαιδευτικής πλατφόρμας

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα προορίζεται για εκπαιδευτικούς, ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς σκοπούς, ή για την εκπλήρωση αντίστοιχων δημόσιων σκοπών, σε όλα τα πρόσωπα και τους φορείς που αποδεικνύουν – εφόσον κάτι τέτοιο ζητηθεί από τον πάροχο – σχετικό δικαιολογημένο ενδιαφέρον. Η χρήση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας έχει ωστόσο καταρχήν ως δεδηλωμένο σκοπό, να δώσει σε διδάσκοντες τη δυνατότητα μετάδοσης του διδακτικού της περιεχομένου.

Ο χρήστης έχει την υποχρέωση να σέβεται τα δικαιώματα προσωπικότητας των συνεντευξιαζόμενων μαρτύρων καθόλη τη διάρκεια της χρήσης της εκπαιδευτικής πλατφόρμας.

  1. Δικαιώματα προστασίας

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα καθώς οι συνεντευξιαζόμενοι μάρτυρες, οι συνεντευκτές και ο πάροχος προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και δικαιώματα προσωπικότητας. Τα μεταδεδομένα, το υλικό και τα έγγραφα της εκπαιδευτικής πλατφόρμας, καθώς και το σχετικό λογισμικό, προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή/και δικαιώματα χρήσης του παρόχου.

  1. Εγγραφή και δημιουργία λογαριασμού χρήστη

Η χρήση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας επιτρέπεται μετά από ονομαστική εγγραφή στη σχετική ιστοσελίδα. Η εγγραφή επιτρέπεται μόνο σε πρόσωπα που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τη εκπαιδευτική πλατφόρμα σύμφωνα με τους σκοπούς χρήσης που αναφέρονται στο ψηφίο 5. Τα στοιχεία πρόσβασης δεν επιτρέπεται να παραχωρηθούν σε τρίτους. Σε περίπτωση κατάχρησης, ο πάροχος δύναται να απενεργοποιήσει το λογαριασμό του χρήστη και ενδεχομένως να προβεί σε περαιτέρω νομικές ενέργειες.

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας λογαριασμού χρήστη στους διδάσκοντες και στους μαθητές ή εκπαιδευόμενους, στον καθένα ανάλογα με την ιδιότητά του. Η χρήση αυτής της δυνατότητας για μαθητές που δεν υπερβαίνουν το 16ο έτος της ηλικίας και η αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων τους από τον υπεύθυνο επεξεργασίας πραγματοποιείται μόνο μετά από συναίνεση των εχόντων γονική μέριμνα.

Σε περίπτωση που ο χρήστης είναι διδάσκων, δύναται να δημιουργήσει εντός του δικού του λογαριασμού επιμέρους λογαριασμούς χρήσης για τους μαθητές του (στο εξής: μαθητικός λογαριασμός). Οι μαθητικοί λογαριασμοί δημιουργούνται από το διδάσκοντα ανώνυμα έναντι του παρόχου, δηλαδή χωρίς χρήση των προσωπικών δεδομένων των μαθητών. Κατά την πρώτη του επίσκεψη στο λογαριασμό, ο μαθητής αλλάζει τον κωδικό πρόσβασης, ώστε ο διδάσκων να μπορεί να έχει πρόσβαση στις εργασίες, μόνο μετά από πρόσκληση του μαθητή. Πριν την απόδοση ενός μαθητικού λογαριασμού, ο διδάσκων εξηγεί στους μαθητές τους όρους χρήσης της εκπαιδευτικής πλατφόρμας, με έμφαση στα ισχύοντα δικαιώματα προσωπικότητας και πνευματικής ιδιοκτησίας και στους περιορισμούς χρήσης που απορρέουν από αυτά. Η επιλογή αυτή συστήνεται ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που η πλατφόρμα πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από μαθητές που δεν υπεβαίνουν το 16ο έτος της ηλικίας τους.

  1. Επιτρεπτή χρήση

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα και το περιεχόμενό της επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς, ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς σκοπούς και ιδιαίτερα από διδάσκοντες και μαθητές, αλλά και από φοιτητές, επιστήμονες, ερευνητικά ιδρύματα και λοιπούς ερευνητικούς και δημόσιους φορείς. Οι χρήστες έχουν πρόσβαση στις συνεντεύξεις (με ήχο και εικόνα, εφόσον υπάρχουν), στα απομαγνητοφωνημένα κείμενα των συνεντεύξεων, στις μεταφράσεις, στα σύντομα βιογραφικά των αφηγητών, στις φωτογραφίες και στα έγγραφα. Παραδείγματα επιτρεπτής χρήσης, εντός του πεδίου των εδώ περιγραφόμενων σκοπών, είναι η εκτύπωση κειμένων και εικόνων από τη εκπαιδευτική πλατφόρμα ή η δημόσια επίδειξή τους στα πλαίσια του μαθήματος ή για άλλους μαθησιακούς σκοπούς. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή του περιεχομένου της εκπαιδευτικής πλατφόρμας για σκοπούς που υπερβαίνουν την εδώ περιγραφόμενη χρήση, η προώθησή του σε τρίτους, η μεταβολή του, η δημοσιοποίησή του στο διαδίκτυο ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο παροχή δημόσιας πρόσβασης σε αυτό. Αν μια χρήση ρητά επιτρέπεται από το νόμο, οι όροι χρήσης του παρόντος δε δύνανται να την περιορίσουν.

  1. Δικαιώματα προσωπικότητας και απαγορευμένες χρήσεις

Ο χρήστης υποχρεούται κατά τη χρήση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας να λαμβάνει υπόψη τα δικαιώματα προσωπικότητας των συνεντευξιαζόμενων μαρτύρων, να μην κοινοποιεί τα άξια προστασίας δεδομένα τους και να μην προσβάλλει τα έννομα συμφέροντά τους. Απαγορεύεται η καταχρηστική χρήση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας και του περιεχομένου της με σκοπό τη δυσφήμιση των θυμάτων του εθνικοσοσιαλισμού, την άρνηση των ναζιστικών εγκλημάτων, τη δημαγωγική υποκίνηση, την προπαγάνδιση ρατσιστικών και εθνικιστικών προκαταλήψεων και άλλα όμοια.

  1. Ευθύνη

Ο χρήστης εγγυάται, ότι το υλικό που χρησιμοποιεί αξιοποιείται αποκλειστικά εντός της εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Υποχρεούται σε λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων προκειμένου να εμποδιστεί η καταχρηστική χρήση του υλικού από τρίτους. Σε περίπτωση καταχρηστικής χρήσης του υλικού, ο χρήστης ενημερώνει άμεσα τον πάροχο και τον συνδράμει στη δικαστική ή εξωδικαστική επιδίωξη ικανοποίησης των δικαιωμάτων του. Επίσης, του παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες και θέτει στη διάθεσή του έγγραφα, τεκμήρια κοκ.

 

  1. Αποκλεισμός της ευθύνης

Αποκλείονται οποιεσδήποτε αξιώσεις αποζημίωσης κατά του παρόχου, ανεξάρτητα από το νομικό τους θεμέλιο, εκτός εάν ο πάροχος, οι νόμιμοι εκπρόσωποι και οι βοηθοί εκπλήρωσης ενήργησαν με δόλο ή βαρι αμέλεια. Ο αποκλεισμός επικείμενης ευθύνης δεν ισχύει για αξιώσεις αποζημίωσης που προκύπτουν από προσβολή της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της υγείας ή μετά από παροχή εγγύησης ποιότητας ή σε περίπτωση κακόπιστης απόκρυψης ελαττωμάτων από τον πάροχο. Αποκλείεται ευθύνη του παρόχου για απόψεις που εκφράζονται στις συνεντεύξεις.

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα περιέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε δικτυακούς τόπους τρίτων με αποκλειστικό σκοπό την πληροφόρηση του χρήστη. Η παραπομπή σε συνδέσμους που ανήκουν σε δικτυακούς τόπους τρίτων δεν συνιστούν υιοθέτηση των απόψεων και πράξεων τους ή αποδοχή του περιεχόμενου που αυτοί εκφράζουν, δημοσιεύουν ή αναρτούν. Διευκρινίζεται ότι οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που διατίθενται από τις παραπομπές προβάλλονται όπως ακριβώς έχουν. Οι τρίτοι – φορείς των δικτυακών τόπων υπεύθυνοι κατά το νόμο – φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους, όταν ο χρήστης της εκπαιδευτικής πλατφόρμας αποκτά πρόσβαση σε αυτές. Οι σύνδεσμοι που χρησιμοποιούνται στην εκπαιδευτική πλατφόρμα έχουν κατά το χρονικό σημείο της παραπομπής τους κατά το δυνατό ελεγχθεί ως προς ενδεχόμενες παραβιάσεις του ισχύοντος δικαίου. Ένας διαρκής έλεγχος του περιεχομένου των ιστοσελίδων που παραπέμπονται χωρίς συγκεκριμένη αιτία δεν είναι εφικτός. Ο χρήστης αποδέχεται, ότι με την επίσκεψη σε δικτυακούς τόπους τρίτων, αποχωρεί από τον δικτυακό τόπο της εκπαιδευτικής πλατφόρμας και υπόκειται στους όρους χρήσης των δικτυακών τόπων τρίτων.

Ο πάροχος αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη που σχετίζεται με την πιθανότητα περιορισμένης χρονικής διάρκειας, ή διαγραφής ή αδυναμίας ηλεκτρονικής αποθήκευσης πληροφοριών που προέρχονται από ιστοσελίδες τρίτων πηγών. Επίσης, παρόλο που καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου και των εξυπηρετητών του (servers), o πάροχος δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες των διακομιστών του (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλματα, απαλλαγμένες απο ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

  1. Εφαρμοστέο δίκαιο και τελικές διατάξεις

Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το γερμανικό. Εκτός εάν στο νόμο ορίζεται διαφορετικά, τόπος εκτέλεσης και αποκλειστικής δικαιοδοσίας είναι το Βερολίνο. Ο πάροχος επιφυλάσσεται να μεταβάλλει ή να συμπληρώσει τους παρόντες όρους χρήσης με ισχύ για το μέλλον.

Τελευταία ενημέρωση: 15.07.2020